Ett stöd i utvecklingsarbetet av chefer

Ledarskapet – en arbetsmiljöfråga

 

Ledarskapet präglar till stor del arbetsmiljön på en arbetsplats. Ledarskapet är avgörande för såväl en verksamhets uppgång och fall som för medarbetarnas arbetsmiljö i vid mening. Chefen fungerar som förebild och inspirationskälla för medarbetarna och bidrar starkt till normbildning samt lägger grunden till det arbetsklimat som råder inom organisationen.

(Ledarskap – går det att kvalitetsstämpla? Boivie, 2005).

 

 

”Den som börjar röra sig i en annan riktning hittar lättare nya möjligheter”

 

Ledarutveckling

Vi utbildar ledare och ledningsgrupper och utgår alltid från samma grund, att en ledare bara kan göra ett fullgott arbete om han eller hon har ett tydligt uppdrag, tydliga mandat, en god självkännedom och en bra och utvecklande dialog med sin uppdragsgivare och sina medarbetare. I våra program varvas teori med praktik. Chefer/ledare med god självkännedom, ett tydligt uppdrag och förmågan att leda kommer att fokusera på de rätta uppgifterna!

 

Exempel på innehåll kan vara följande:

 

Organisation och uppdrag – ett av de största hoten mot en arbetsplats förmåga att fungera optimalt är förekomsten av oklarheter och otydligheter i väsentliga aspekter av arbetet. Vi arbetar med att undanröja oklarheter i organisationen genom att tydliggöra hur organisationen är uppbyggd, hur ansvaret är fördelat och vem som har mandat att göra vad.

 

Självkännedom – genom en ökad kunskap om egna styrkor och svagheter kan alla bli mer delaktig, ansvarstagande och inflytelserika. Ju mer vi lär oss om oss själva desto bättre kan vi se hur våra medarbetare kan vara en tillgång och resurs för att nå utveckling och framgång.

 

Ledarskap och medarbetare – en ledare med en tydlig och klar bild över det egna ansvaret och de egna befogenheterna kan påverka medarbetarnas möjligheter att få en mer positiv medarbetarroll och bli mera delaktiga. Vi ger er teorier om det goda ledarskapet och olika ledarstilar samt praktiska verktyg och metoder för att uppnå detta.

 

Kommunikation – teorier om kommunikation, sändare, mottagare, budskap och effekt, varvas med lärorika övningar. En god kommunikationskultur på arbetsplatsen ger förutsättningar för effektivitet och gott samarbete.

 

Förändring – för att kunna vara en god ledare i förändring krävs kunskap om faktorer för ett gott förändringsarbete och om hur människor förhåller sig i en förändringsprocess. Vi använder oss bland annat av FIRO teorin, en teori om gruppers utveckling och det ledarskap som krävs för en positiv grupputveckling.

 

Röster från våra deltagare:

 

”En mycket bra utbildning som jag känner mig stärkt av. Under utbildningen gick det hela tiden att relatera till verkligheten”

 

”Har stärkt mig i min roll som ledare och chef”

 

”Det bästa utbildning jag har fått och jag har varit chef i 20 år!”

MittKompetens AB • Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND • Tel/Fax:  0611-243 46