Ett stöd i utvecklingsarbetet av chefer

Demo

 

Frågorna och svaren i Chefsutvecklaren är viktade, dvs. har getts ”tyngd” i relation till varandra, vilket gör det möjligt att jämföra resultatet mot en norm. Normen visas i en färgad röd, gul och grön stapel. Det så kallade normvärdet, det vill säga det lägsta värdet för att det skall kunna sägas vara ett tillfredsställande resultat, ligger på gränsen mellan rött och gult. Jämförelse mot normen underlättar prioriteringen av vilka frågor som bör lyftas fram i den fortsatta dialogen kring utveckling av chefen. Verktyget finns även på engelska.

Norm

Uppfyllnadsgrad

 

Varje fråga bryts ned i uppfyllnadsgrad för en mer djupgående analys.

Här är exempel på frågor som Chefsutvecklaren ställer:

 

Frågor till underställda medarbetare om överordnad chef

1. Känner du till vilka ansvarsområden och befogenheter din chef har?

2. Stämmer din chef av att du arbetar utifrån företagets övergripande mål?

3. Ger din chef dig klara riktlinjer och gränser för ditt arbete och ansvarsområde?

4. Anser du att din chef sköter sitt arbete på ett bra sätt?

5. Är förhållandet mellan dig och din chef en anledning till stress hos dig?

6. Anser du att din chef respekterar dig som medarbetare?

7. Är din chef fokuserad på att nå resultat?

 

Bedömning av sig själv som chef (självskattning)

 

1. Upplever du att du ger dina underställda medarbetare ett bra stöd vad gäller arbetsrelaterade frågor som stärker dem i deras arbeten?

 

2. Upplever du att du ger dina underställda medarbetare klara riktlinjer och gränser för deras arbeten och ansvarsområden?

 

3. Förser du dina medarbetare med nödvändig information vid rätt tidpunkt?

 

4. Är du lojal gentemot organisationen i den bemärkelsen att du

- respekterar redan fattade beslut?

- delar den värdegrund/värderingar organisationen präglas av?

 

5. Om dina underställda medarbetare har konstruktiva förslag till förändringar eller förbättringar, kan de då föra fram dessa till dig och få en konstruktiv diskussion även om det innebär kritik av nuvarande arbetsformer

MittKompetens AB • Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND • Tel/Fax:  0611-243 46