Ett stöd i utvecklingsarbetet av chefer

Chefsutvecklaren

 

Chefsutvecklaren är ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att kartlägga och bedöma chefers styrkor och förbättringspotential ur 360 grader. Den bedömda chefen får svar på om andras bild av honom/henne stämmer överens med den egna bilden. Chefen gör även en självskattning samt uppger vilken ambitionsnivå han/hon har med sitt ledarskap dvs. ger en realistisk målbild vilket inte erbjuds i liknande verktyg. Detta tillför ytterligare en dimension i analysunderlaget.  Resultatet från de olika grupperna jämförs och utgör ett mycket tydligt underlag för utveckling av chefer inom din organisation. Till sist jämförs resultatet mot en norm som ger tydliga indikationer på prioritering av frågor att arbeta vidare med i processen kring utveckling av chefen. Frågorna i Chefsutvecklaren bygger på ett skandinaviskt synsätt inom ledarskapet. Liknande verktyg på marknaden har ofta sitt ursprung i andra länder med annan kultur och värderingar.

 

Vetenskapligt validerade

 

Frågor och svarsalternativ har konstruerats av TCO Development tillsammans med experter och är vetenskapligt granskade och validerade av Hunter Mabon, professor emeritus i personalekonomi vid Stockholms universitet. Hunter Mabon är bland annat omtalad för sin bok, ”Arbetspsykologisk testning”. Frågorna är en vidareutveckling av indexområdet ”Ledning, chefskap” i Arbetsplatsprovaren, verktyget för arbetsmiljöbedömning.

MittKompetens AB • Nattviksgatan 6 • 871 45 HÄRNÖSAND • Tel/Fax:  0611-243 46